Avís legal

AVÍS LEGAL 

(Aquest document s’ha traduit amb el servei de Google translator. En cas de dubte, la versió castellana és la vàlida)

CONDICIONS DE COMPRA

1. Dades identificatives

El portal http://www.pastelvegano.com és un web que pertany a GISELA IZARD PALLEJÀ amb NIF 35079638-S empresa amb domicili social en C /. Balmes, 67 (08007 Barcelona).

2. Titularitat i prestador del servei

GISELA IZARD PALLEJÀ en la seva condició de titular de la present pàgina Web i prestador de serveis de la societat de la informació, de conformitat amb la legislació vigent sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic), posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

GISELA IZARD PALLEJÀ es dedica a la venda de productes alimentaris i especialitzats en la producció de pastisseria vegana, ecològica i celíaca. Tots nostra matèria primera és biològica, integral i vegana. Els principals ingredients dels nostres productes són farines biològiques, integrals de grans. Per això són vàlids per al consum de persones al·lèrgiques o intolerants a la lactosa, el sucre i celíacs. En el cas que el producte sigui per al consum d’una persona celíaca, haurà d’especificar a la comanda.

3. Àmbit d’aplicació

GISELA IZARD PALLEJÀ és responsable del lloc web, i posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI -CE), així com informar a tots els seus clients, respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

En registrar-te a http://www.pastelvegano.com en utilitzar el nostre lloc web o qualsevol altra informació proporcionada, com a part dels serveis de GISELA IZARD PALLEJÀ, acceptes i et subscrius de manera vinculant a les condicions d’ús de http: // www.pastelvegano.com la qual s’incorpora per referència a les presents Condicions d’ús.

GISELA IZARD PALLEJÀ es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al present lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

La venda de productes se realitza només a l’àmbit nacional d’España.

4. Condicions generals de contractació: Contracte d’usuari

El contracte de GISELA IZARD PALLEJÀ amb l’usuari per a la compra dels seus productes es perfeccionarà per escrit, establint l’objecte, la causa, el preu, la resolució del mateix i qualsevol de les seves clàusules contractuals, d’acord amb la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Així mateix, s’adverteix als clients que els productes exposats a la pàgina web http://www.pastelvegano.com són fotografies dels mateixos, i poden diferir de la realitat contrastada, és per això que s’avisa al consumidor, per tal que no doni lloc a confusions.

GISELA IZARD PALLEJÀ facilita de forma clara i entenedora, la informació veraç i suficient sobre les característiques dels seus productes, en particular sobre les seves condicions jurídiques, econòmiques i dels seus ingredients. És per això, que els productes que posa a la venda ofereixen la màxima garantia tant des del punt de vista tècnic, com legal.

5. Condicions de compra
El servei de compra en línia a través de http://www.pastelvegano.com regulat en les presents condicions permet la compra de productes sotmesos als termes següents:

Els productes que es venen són totalment peribles i de consum immediat, per això, no és possible procedir a la seva devolució, a excepció dels productes amb data de caducitat, com són les galetes que van empaquetades i tenen un consum de llarga durada.

Les galetes s’envien en caixes o en bosses individuals aptes per a productes alimentaris, i s’empaqueten acuradament i guardant totes precaucions perquè arribin correctament al seu destí. No ens fem responsables del trencament d’alguna de les galetes, encara que ens ho poden comunicar per exigir responsabilitats a l’agència de transport.

Les zones de repartiment corresponen a Barcelona ciutat, província, nacional i internacional.

Les tarifes dels ports són els següents: Segons pes i província.
PES PAQUET                    DESTÍ NACIONAL                        DESTÍ PROVINCIAL
0 a 2 kg                               7,02 €                                                4,86 €
3 a 5 kg                               9,17 €                                                 5,92 €
6 a 10 kg                             11,35 €                                               8,11 €
11 a 15 kg                            13,52 €                                               9,75 €
16 a 20 kg                           15,69 €                                              11,12 €
21 a 25 kg                           19,48 €                                              13,03 €
26 a 30 kg                          23,62 €                                              15,46 €
31 a 35 kg                           25,99 €                                              17,01 €
36 a 40 kg                          28,58 €                                              18,71 €
Cada 5 quilos
+ 4,00 € cada 5 kg
+ 2,28 € cada 5 kg
Condicions del transport de les comandes:

En el cas de no trobar ningú per rebre la comanda en cap de les adreces indicades pel propi client, ens veurem obligats a retirar el producte. En aquest cas, no realitzarem l’abonament al client, al no haver-se pogut realitzar el servei per causes alienes a l’empresa.

Si el transportista, per causes extraordinàries, no fes el lliurament en l’horari pactat, avisaríem i buscaríem alternatives per lliurar-lo el mateix dia o l’endemà.

GISELA IZARD PALLEJÀ ha contractat com a empreses de transport a MRW http://www.mrw.es/

Els clients poden seguir el recorregut dels seus paquets a MRW a través del següent link: http://www.mrw.es/seguimiento_envios/MRW_paqueteria_nacional_multiple.asp

GISELA IZARD PALLEJÀ es reserva el dret de modificació, suspensió temporal o cancel·lació, en qualsevol moment, del servei.

La responsabilitat de GISELA IZARD PALLEJÀ es limita al compliment de les seves obligacions en la prestació del servei. Les possibles indemnitzacions de danys i perjudicis, així com, abonament d’interessos, queda exclusivament limitada, i no podrà excedir, en cap cas, del preu abonat pel client, per la compra dels productes oferts en aquest portal, en el moment de produir-se els danys. GISELA IZARD PALLEJÀ no serà responsable dels danys indirectes (lucre cessant, pèrdua de beneficis …) que pogués ser objecte de reclamació de terceres persones i / o del propi client.

S’informa als usuaris que d’acord amb l’Art. 103 de la Llei 3/2014, de 27, no és aplicable el dret de desistiment, per ser un servei de naturalesa especial i de béns que poden deteriorar-se i / o caducar amb gran rapidesa.

Procediment de registre:

Abans de la compra, l’usuari tindrà a la seva disposició al web http://www.pastelvegano.com la informació relativa als tràmits que s’han de seguir per a la celebració del contracte electrònic de compravenda de productes.

El procediment de compra en línia consta de diverses fases:

1ª Fase: Emplenar el formulari de dades personals i identificatives per part del client.
2ª Fase: Escollir els productes, unitats i pesos de la compra per part de l’usuari.
3ª Fase: Pagament, on constaran tots els imports a cobrar, inclosos els ports.
4ª Fase: Confirmació de totes les dades per part del client.
5a Fase: Enviament dels productes triats per l’usuari, que correspon al venedor.

GISELA IZARD PALLEJÀ s’arxivarà el document electrònic de manera que sigui accessible a l’Usuari en un moment posterior a la celebració del Contracte.

El client per modificar les seves dades de registre o, si és el cas, els de l’empresa a la qual representi, haurà de dirigir-se a:

GISELA IZARD PALLEJÀ per correu electrònic a gisela@pastelvegano.com o bé, mitjançant un escrit postal dirigit a GISELA IZARD PALLEJÀ a C /. Balmes, 67 (08007 Barcelona), acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI, o document acreditatiu de l’entitat a la qual representi.

Per al procés de compra en línia se li requeriran les dades que siguin necessàries per realitzar l’execució i control de la compra, inclosos el lliurament del producte i el pagament del preu:

a. Les dades de facturació seran aquells que constin en el registre de l’usuari.

b. GISELA IZARD PALLEJÀ no es responsabilitza dels errors comesos per l’Usuari en les dades que ens faciliti per a la realització de la compra, devent l’usuari prestar especial atenció a l’emplenament dels formularis i sense perjudici de la possibilitat de corregir aquestes dades després de la realització de la compra.

c. Si l’usuari introdueix dades errònies durant el procés de compra i la seva correcció dóna lloc a despeses, GISELA IZARD PALLEJÀ es reserva el dret a carregar a compte de l’Usuari aquestes despeses o anul·lar la compra sol·licitada.

d. Per al procés de pagament, GISELA IZARD PALLEJÀ utilitza els serveis de tercers aliens a aquest i, en particular el servei de passarel·la de pagament de l’entitat financera TRIODOS. Dit mitjà de pagament funciona com un terminal de punt de venda virtual. El prestador d’aquest servei sol·licitarà a l’Usuari determinades dades per realitzar el pagament, d’acord amb les modalitats de pagament que aquest ofereixi.

e. Així mateix, s’ofereix la transferència bancària com a mitjà de pagament en la següent compte corrent: Triodos Bank: ES92 1491 0001 29 2086359029 a nom de Gisela Izard. En l’ingrés s’ha de deixar constància de la persona que realitza l’ingrés i el nº de comanda.

f. Un cop finalitzat el procés de pagament amb èxit, el Contracte s’entendrà celebrat i GISELA IZARD PALLEJÀ confirmar aquesta contractació per correu electrònic en un termini màxim de les 24 hores següents. Per a això es remetrà un correu electrònic al client confirmant la compra 24h després de executada la mateixa.

7. Serveis d’atenció al client

D’acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris (Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, en tractar de contractes fora d’establiment mercantil), GISELA IZARD PALLEJÀ posa a disposició dels seus clients un mitjà d’informació veraç i econòmic.

Per a qualsevol reclamació o suggeriment els clients poden dirigir-se a:

GISELA IZARD PALLEJÀ mitjançant correu electrònic a gisela@pastelvegano.com o bé, mitjançant un escrit dirigit a GISELA IZARD PALLEJÀ C /. Balmes, 67 (08007 Barcelona) acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI

CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

1. Política d’enllaços

GISELA IZARD PALLEJÀ no es fa responsable d’aquells llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d’enllaços d’hipertext (links), disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars.

El portal http://www.pastelvegano.com per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius, i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina.

En el cas que es consideri oportú o, que un òrgan competent, declari la il·licitud de les dades, ordenant la retirada o que s’impossibiliti l’accés als mateixos, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin seran immediatament retirats.

2. Termes i definicions

Els següents termes seran referenciats a les Condicions d’Ús i de Contractació amb l’abast i significat que es detallen a continuació es poden utilitzar indistintament en singular o plural.

“Informació”: Es refereix qualsevol tipus de dades ordenades qualsevol que sigui el seu format que es recullin en la present web.

“Usuaris”: Persones que visiten i / o utilitzen el Lloc Web.

“Usuari Registrat”: Usuari que completa satisfactòriament el procés de registre en el present lloc web.

“Servei”: Es refereix als diferents continguts, recursos i serveis als quals l’usuari accedeix a través del Lloc Web i que poden ser gratuïts com de pagament.
GISELA IZARD PALLEJÀ s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

D’acord amb la nova normativa, GISELA IZARD PALLEJÀ facilita als usuaris la informació relativa a les cookies que utilitza i el motiu del seu ús, així com sol·licita el seu consentiment per poder utilitzar-les.

Les cookies constitueixen una eina emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. Són petits arxius de text que enviem al seu ordinador per mantenir un registre de les seves preferències i recordar-les al seu retorn.

3. Galetes utilitzades en el present lloc web

Les cookies són utilitzades habitualment pels servidors d’aplicacions per diferenciar usuaris i per actuar de diferent manera depenent d’aquests. Lascookies es van inventar per ser utilitzades en una cistella de la compra virtual, que actua com a dispositiu virtual en el qual l’usuari va “col·locant” els elements que desitja adquirir, de manera que els usuaris puguin navegar pel lloc on es mostren els objectes a la venda i afegir-los i eliminar-los de la cistella de la compra en qualsevol moment. Les cookies permeten que el contingut de la cistella de la compra depengui de les accions de l’usuari.
Un ús de les cookies és identificar-se en un lloc web. Els usuaris normalment s’identifiquen introduint les seves credencials en una pàgina de validació; lascookies permeten al servidor saber que l’usuari ja està validat, i per tant se li pot permetre accedir a serveis o realitzar operacions que estan restringides a usuaris no identificats.
Les cookies tenen implicacions importants en la privacitat i l’anonimat dels usuaris de la web. Tot i que les galetes només s’envien al servidor que les va definir oa un altre en el mateix domini, una pàgina web pot contenir imatges i altres components emmagatzemats en servidors d’altres dominis. Les cookiesque es creen durant les peticions d’aquests components es diuen cookies de tercers.
La directiva de la Unió Europea de 2002 sobre privacitat en les telecomunicacions conté regles sobre l’ús de cookies. En concret, en l’article 5, paràgraf 3 estableix que l’emmagatzematge de dades (com galetes) a l’ordinador d’un usuari només es pot fer si: 1) l’usuari rep informació sobre com s’utilitzen aquestes dades; i 2) l’usuari té la possibilitat de rebutjar aquesta operació. No obstant això, aquest article també estableix que emmagatzemar dades que són necessaris per motius tècnics està permès com a excepció.
Qualsevol pot actualment configurar el seu navegador perquè es desactivin les galetes de tercers, però el que demana la directiva és que sigui al contrari, i que l’usuari que vulgui acceptar aquest tipus de cookies hagi de realitzar una acció conscient per a la seva activació.
POLÍTICA DE COOKIES
Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant a l’ordinador. Les galetes no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les anomenades galetes de sessió).
La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les galetes i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les cookies temporals o memoritzades.
Sense el seu exprés consentiment -mitjançant l’activació de les cookies al seu navegador-www.pastelvegano.com no enllaçarà a les galetes les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre o la compra.
Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?
– Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
– Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.
– Galetes d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.
– Galetes de tercers: La Web pastelvegano.com pot utilitzar serveis de tercers que recopilaran informació amb fins estadístics, d’ús del Site per part de l’usuari i per a la prestacion d’altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i altres serveis d’Internet.
En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, aquests utilitzen galetes que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.
L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest Site, el tractament de la informació recollida en la forma i amb els fins anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de galetes en el vostre navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats del lloc web.
Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:
Chrome
Explorer
Firefox
Safari
Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb Gisela Izard en info@pastelvegano.com

4. Utilització del lloc web: Conductes del servei

Llevat que es disposi una altra cosa en les presents condicions, el mer ús del web http://www.pastelvegano.com tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que per a l’Usuari tingui el accés.

L’Usuari és conscient i accepta, voluntària i expressament, que l’ús del Portal es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

No es pot intentar causar cap dany al web http://www.pastelvegano.com

Els Usuaris es comprometen a utilitzar el Lloc Web, Aplicació i Continguts de conformitat amb la Llei i les presents Condicions Generals (i les posteriors modificacions a les mateixes), així com, amb les bones pràctiques, usos i costums d’Internet generalment acceptades i el ordre públic.

I. Els Usuaris seran enterament responsables del correcte ús del Lloc Web amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, i amb el compromís d’observar diligentment qualsevol instrucció addicional facilitada per GISELA IZARD PALLEJÀ.

II. L’usuari no podrà entorpir el servei de http://www.pastelvegano.com usant virus o altres programes dissenyats per fer mal a qualsevol programari o maquinari.

III. Tampoc haurà de modificar o crear versions de qualsevol tecnologia usada en http://www.pastelvegano.com ni usar qualsevol tipus de script, robot o tecnologia per monitoritzar la web, a excepció de comptadors o serveis tipus “Google Analytics”.

IV. Així mateix, es prohibeix a l’usuari reunir e-mails o una altra informació a través del servei d’http://www.pastelvegano.com ni fer-se passar per una altra persona o entitat.

V. L’Usuari és l’únic responsable la informació i les conseqüències de publicar-los. GISELA IZARD PALLEJÀ no garanteix la confidencialitat respecte a les dades que, de forma voluntària, els usuaris introdueixin en el Lloc Web, amb independència que siguin o no publicats.

VI. L’Usuari manifesta i garanteix que posseeix o és propietari de les llicències, drets, consentiments i permisos necessaris per a la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública a través de qualsevol mitjà electrònic, especialment Internet i correu electrònic, dels seus continguts en tot el món i per temps indefinit, en els termes establerts en les presents Condicions Generals, inclòs el dret a autoritzar GISELA IZARD PALLEJÀ a utilitzar-los en la forma prevista en aquestes condicions.

VII. L’Usuari accepta rescabalar i eximir de responsabilitat a GISELA IZARD PALLEJÀ per qualsevol dany, pèrdua, infracció i cost suposada o real, de qualsevol dret de propietat produïda per un altre usuari en el Lloc. No obstant això, si vostè és propietari de drets de propietat intel·lectual i / o industrial i creu que contingut els infringeix, podrà comunicar-ho a GISELA IZARD PALLEJÀ, sense perjudici de les accions i drets legals que li corresponguin contra el suposat infractor.

5. Propietat intel·lectual

El Servei inclou els drets d’autor i de propietat intel·lectual de GISELA IZARD PALLEJÀ i, per tant, es reserva tots els drets de propietat intel·lectual relacionats amb el Servei de GISELA IZARD PALLEJÀ, així com, marques de servei, gràfics i logotips usats en relació amb la mateixa.

GISELA IZARD PALLEJÀ ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font de la pàgina web http://www.pastelvegano.com i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials, botons, arxius de software, combinacions de colors i dades que s’inclouen en la mateixa. S’adverteix a Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

GISELA IZARD PALLEJÀ no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts inserits pels Usuaris. L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que GISELA IZARD PALLEJÀ pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Ús o de la Llei en relació amb la Utilització del Lloc Web.

GISELA IZARD PALLEJÀ no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar de l’accés o ús dels Continguts o del Lloc Web.

GISELA IZARD PALLEJÀ exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole, incloent el lucre cessant, que poguessin deure als serveis prestats per tercers a través del lloc web, així com, als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei , i concretament, de manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i / o actualitat dels continguts difosos, emmagatzemats, rebuts , posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del Lloc Web.

GISELA IZARD PALLEJÀ no controla o examina els continguts generats pels usuaris per comprovar la seva veracitat. No realitza declaracions ni garanties expresses. En la mesura que ho permeti la legislació aplicable. GISELA IZARD PALLEJÀ i els seus proveïdors renuncien a qualsevol ia totes les garanties explícites, incloses entre altres qualsevol garantia de comercialització, idoneïtat per a un ús especial, titularitat, exactitud de les dades i no infracció.

Si l’Usuari no està satisfet o se sent perjudicat per GISELA IZARD PALLEJÀ o per qualsevol aspecte relacionat amb la mateixa, pot tancar el seu compte de http://www.pastelvegano.com i rescindir les presents condicions generals com a única via.

No se cedeix a l’Usuari cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Portal ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització del Portal).

L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Portal, titularitat de GISELA IZARD PALLEJÀ o de tercers.

7. Procediment de notificació d’infraccions

En el cas que qualsevol usuari o tercer, consideri que existeixen fets i / o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat il·lícita en les pàgines web incloses a http: // www .pastelvegano.com o accessibles a través de la mateixa, oa través dels serveis allà prestats, s’ha de posar en contacte amb el servei d’atenció al client a través del correu: gisela@pastelvegano.com, o bé, mitjançant un escrit, per via postal, dirigit a GISELA IZARD PALLEJÀ C /. Balmes, 67 (08007 Barcelona) acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI.

8. Legislació aplicable

Aquestes condicions generals d’ús i contractació es regeixen per la legislació espanyola. De conformitat amb l’article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els contractes celebrats per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la residència habitual. Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de GISELA IZARD PALLEJÀ previst en el present Avís Legal, és a dir, a la ciutat de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Mitjançant el present avís, GISELA IZARD PALLEJÀ amb domicili social en C /. Balmes, 67 (08007 Barcelona) informa els usuaris del lloc web http://www.pastisseriabiologica.com de la seva Política de privacitat i descriu quines dades recull, com els utilitza i les opcions dels usuaris en relació a aquestes dades incloent com accedir-hi i actualitzar-los.

La utilització del lloc web de http://www.pastisseriabiologica.com i de qualsevol dels serveis que s’incorporen a ell suposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la present política de privacitat.

1. Recollida de dades i consentiment

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, s’inclouran en els nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular del qual és GISELA IZARD PALLEJÀ.

Així mateix, quan un usuari emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n’accepta l’enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza i consenteix, de forma expressa a GISELA IZARD PALLEJÀ a tractar i incorporar en els nostres fitxers les dades personals facilitades, i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web, http://www.pastelvegano.com Si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Els informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, a l’empara de l’actual Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament Vigent (Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal). Els nostres fitxers consten inscrits davant el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

GISELA IZARD PALLEJÀ no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades i necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, no seran utilitzades amb una finalitat diferent a aquella per a la qual han estat cedides, i en cap cas l’usuari està obligat a facilitar-nos. No obstant això, són absolutament necessaris per poder dur a terme els serveis que els oferim.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per la qual cosa l’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades.

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a GISELA IZARD PALLEJÀ o, a qualsevol tercer, per emplenar els documents amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

El nostre lloc web http://www.pastelvegano.com obté les dades personals de l’usuari mitjançant la recepció de formularis i per mitjà del correu electrònic, amb les següents finalitats:

II. Gestió, execució i oferiment de serveis de la web http://www.pastelvegano.com que, independentment de les normes establertes aquí, es regiran per una normativa específica de compliment obligat per part de GISELA IZARD PALLEJÀ

Gestió de GISELA IZARD PALLEJÀ per a la informació o inscripció com a empresa col·laboradora i per a la gestió i inscripció com a usuari d’altres productes de GISELA IZARD PALLEJÀ.

Comercials: Quan la persona interessada tramet les dades personals i l’adreça electrònica a GISELA IZARD PALLEJÀ autoritza expressament la utilització a efectes de comunicacions periòdiques, incloses de forma expressa les que es realitzin per correu electrònic.
3. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals de l’usuari (drets ARCO)
L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneixi recopilada en els fitxers de GISELA IZARD PALLEJÀ rectificar-la en cas que sigui errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, dirigint-se, a GISELA IZARD PALLEJÀ:

Per correu electrònic a gisela@pastelvegano.com o bé, mitjançant un escrit, per via postal, dirigit a GISELA IZARD PALLEJÀ C /. Balmes, 67 (08007 Barcelona) acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI, indicant quin dret vol exercir.

És important que, per mantenir les dades personals actualitzades, s’informi sempre que hagi hagut alguna modificació. En cas contrari, GISELA IZARD PALLEJÀ no respon de la veracitat dels mateixos.

Si l’usuari no cancel·la les seves dades personals, de forma expressa, dels fitxers de GISELA IZARD PALLEJÀ, s’entén que aquest segueix interessat en que estiguin incorporats mentre sigui adequat per a la finalitat amb la qual es van obtenir i, mentre GISELA IZARD PALLEJÀ ho consideri oportú.
4. Seguretat de les dades personals

GISELA IZARD PALLEJÀ informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat, tal com exigeix ​​la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l’article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic), que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris.

L’informem que l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l’adreça facilitada. No obstant això, si no desitja rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, pot sol·licitar-dirigint-se, a GISELA IZARD PALLEJÀ:

Per correu electrònic a gisela@pastelvegano.com o bé, mitjançant un escrit, per via postal, dirigit a GISELA IZARD PALLEJÀ C /. Balmes, 67 (08007 Barcelona) acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI

6. Modificació d’aquesta política de confidencialitat

GISELA IZARD PALLEJÀ es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o per causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si GISELA IZARD PALLEJÀ introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. En qualsevol cas, la relació amb l’usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web i, per tant, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir amb atenció les condicions generals cada vegada que es proposi utilitzar el portal així com, si és el cas, les corresponents condicions particulars cada vegada que es proposi utilitzar el contingut o servei de què es tracti.

En tot cas, GISELA IZARD PALLEJÀ es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del Portal, així com les Condicions Generals o les corresponents Condicions Particulars

La utilització de la Web atribueix a qui faci ús d’ella la condició d’usuari, que accepta les presents Condicions de les que ha tingut oportunitat de prendre coneixement.