Condicions de lliurament

(Aquest document s’ha traduit amb el servei de Google translator. En cas de dubte, la versió castellana és la vàlida)

CONDICIONS DE COMPRA

1. Dades identificatives

El portal http://www.pastelvegano.com és un web que pertany a GISELA IZARD PALLEJÀ amb NIF 35079638-S empresa amb domicili social en C /. Balmes, 67 (08007 Barcelona).

2. Titularitat i prestador del servei

GISELA IZARD PALLEJÀ en la seva condició de titular de la present pàgina Web i prestador de serveis de la societat de la informació, de conformitat amb la legislació vigent sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic), posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

GISELA IZARD PALLEJÀ es dedica a la venda de productes alimentaris i especialitzats en la producció de pastisseria vegana, ecològica i celíaca. Tots nostra matèria primera és biològica, integral i vegana. Els principals ingredients dels nostres productes són farines biològiques, integrals de grans. Per això són vàlids per al consum de persones al·lèrgiques o intolerants a la lactosa, el sucre i celíacs. En el cas que el producte sigui per al consum d’una persona celíaca, haurà d’especificar a la comanda.

3. Àmbit d’aplicació

GISELA IZARD PALLEJÀ és responsable del lloc web, i posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI -CE), així com informar a tots els seus clients, respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

En registrar-te a http://www.pastelvegano.com en utilitzar el nostre lloc web o qualsevol altra informació proporcionada, com a part dels serveis de GISELA IZARD PALLEJÀ, acceptes i et subscrius de manera vinculant a les condicions d’ús de http: // www.pastelvegano.com la qual s’incorpora per referència a les presents Condicions d’ús.

GISELA IZARD PALLEJÀ es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al present lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador .

4. Condicions generals de contractació: Contracte d’usuari

El contracte de GISELA IZARD PALLEJÀ amb l’usuari per a la compra dels seus productes es perfeccionarà per escrit, establint l’objecte, la causa, el preu, la resolució del mateix i qualsevol de les seves clàusules contractuals, d’acord amb la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Així mateix, s’adverteix als clients que els productes exposats a la pàgina web http://www.pastelvegano.com són fotografies dels mateixos, i poden diferir de la realitat contrastada, és per això que s’avisa al consumidor, per tal que no doni lloc a confusions.

GISELA IZARD PALLEJÀ facilita de forma clara i entenedora, la informació veraç i suficient sobre les característiques dels seus productes, en particular sobre les seves condicions jurídiques, econòmiques i dels seus ingredients. És per això, que els productes que posa a la venda ofereixen la màxima garantia tant des del punt de vista tècnic, com legal.

5. Condicions de compra
El servei de compra en línia a través de http://www.pastelvegano.com regulat en les presents condicions permet la compra de productes sotmesos als termes següents:

Els productes que es venen són totalment peribles i de consum immediat, per això, no és possible procedir a la seva devolució, a excepció dels productes amb data de caducitat, com són les galetes que van empaquetades i tenen un consum de llarga durada.

Les galetes s’envien en caixes o en bosses individuals aptes per a productes alimentaris, i s’empaqueten acuradament i guardant totes precaucions perquè arribin correctament al seu destí. No ens fem responsables del trencament d’alguna de les galetes, encara que ens ho poden comunicar per exigir responsabilitats a l’agència de transport.

Les zones de repartiment corresponen a Barcelona ciutat, província, nacional i internacional.

Les tarifes dels ports són els següents: Segons pes i província.
PES PAQUET                    DESTÍ NACIONAL                        DESTÍ PROVINCIAL
0 a 2 kg                               7,02 €                                                4,86 €
3 a 5 kg                               9,17 €                                                 5,92 €
6 a 10 kg                             11,35 €                                               8,11 €
11 a 15 kg                            13,52 €                                               9,75 €
16 a 20 kg                           15,69 €                                              11,12 €
21 a 25 kg                           19,48 €                                              13,03 €
26 a 30 kg                          23,62 €                                              15,46 €
31 a 35 kg                           25,99 €                                              17,01 €
36 a 40 kg                          28,58 €                                              18,71 €
Cada 5 quilos
+ 4,00 € cada 5 kg
+ 2,28 € cada 5 kg
Condicions del transport de les comandes:

En el cas de no trobar ningú per rebre la comanda en cap de les adreces indicades pel propi client, ens veurem obligats a retirar el producte. En aquest cas, no realitzarem l’abonament al client, al no haver-se pogut realitzar el servei per causes alienes a l’empresa.

Si el transportista, per causes extraordinàries, no fes el lliurament en l’horari pactat, avisaríem i buscaríem alternatives per lliurar-lo el mateix dia o l’endemà.

GISELA IZARD PALLEJÀ ha contractat com a empreses de transport a MRW http://www.mrw.es/

Els clients poden seguir el recorregut dels seus paquets a MRW a través del següent link: http://www.mrw.es/seguimiento_envios/MRW_paqueteria_nacional_multiple.asp

GISELA IZARD PALLEJÀ es reserva el dret de modificació, suspensió temporal o cancel·lació, en qualsevol moment, del servei.

La responsabilitat de GISELA IZARD PALLEJÀ es limita al compliment de les seves obligacions en la prestació del servei. Les possibles indemnitzacions de danys i perjudicis, així com, abonament d’interessos, queda exclusivament limitada, i no podrà excedir, en cap cas, del preu abonat pel client, per la compra dels productes oferts en aquest portal, en el moment de produir-se els danys. GISELA IZARD PALLEJÀ no serà responsable dels danys indirectes (lucre cessant, pèrdua de beneficis …) que pogués ser objecte de reclamació de terceres persones i / o del propi client.

S’informa als usuaris que d’acord amb l’Art. 103 de la Llei 3/2014, de 27, no és aplicable el dret de desistiment, per ser un servei de naturalesa especial i de béns que poden deteriorar-se i / o caducar amb gran rapidesa.

Procediment de registre:

Abans de la compra, l’usuari tindrà a la seva disposició al web http://www.pastelvegano.com la informació relativa als tràmits que s’han de seguir per a la celebració del contracte electrònic de compravenda de productes.

El procediment de compra en línia consta de diverses fases:

1ª Fase: Emplenar el formulari de dades personals i identificatives per part del client.
2ª Fase: Escollir els productes, unitats i pesos de la compra per part de l’usuari.
3ª Fase: Pagament, on constaran tots els imports a cobrar, inclosos els ports.
4ª Fase: Confirmació de totes les dades per part del client.
5a Fase: Enviament dels productes triats per l’usuari, que correspon al venedor.

GISELA IZARD PALLEJÀ s’arxivarà el document electrònic de manera que sigui accessible a l’Usuari en un moment posterior a la celebració del Contracte.

El client per modificar les seves dades de registre o, si és el cas, els de l’empresa a la qual representi, haurà de dirigir-se a:

GISELA IZARD PALLEJÀ per correu electrònic a gisela@pastelvegano.com o bé, mitjançant un escrit postal dirigit a GISELA IZARD PALLEJÀ a C /. Balmes, 67 (08007 Barcelona), acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI, o document acreditatiu de l’entitat a la qual representi.

Per al procés de compra en línia se li requeriran les dades que siguin necessàries per realitzar l’execució i control de la compra, inclosos el lliurament del producte i el pagament del preu:

a. Les dades de facturació seran aquells que constin en el registre de l’usuari.

b. GISELA IZARD PALLEJÀ no es responsabilitza dels errors comesos per l’Usuari en les dades que ens faciliti per a la realització de la compra, devent l’usuari prestar especial atenció a l’emplenament dels formularis i sense perjudici de la possibilitat de corregir aquestes dades després de la realització de la compra.

c. Si l’usuari introdueix dades errònies durant el procés de compra i la seva correcció dóna lloc a despeses, GISELA IZARD PALLEJÀ es reserva el dret a carregar a compte de l’Usuari aquestes despeses o anul·lar la compra sol·licitada.

d. Per al procés de pagament, GISELA IZARD PALLEJÀ utilitza els serveis de tercers aliens a aquest i, en particular el servei de passarel·la de pagament de l’entitat financera TRIODOS. Dit mitjà de pagament funciona com un terminal de punt de venda virtual. El prestador d’aquest servei sol·licitarà a l’Usuari determinades dades per realitzar el pagament, d’acord amb les modalitats de pagament que aquest ofereixi.

e. Així mateix, s’ofereix la transferència bancària com a mitjà de pagament en la següent compte corrent: Triodos Bank: ES92 1491 0001 29 2086359029 a nom de Gisela Izard. En l’ingrés s’ha de deixar constància de la persona que realitza l’ingrés i el nº de comanda.

f. Un cop finalitzat el procés de pagament amb èxit, el Contracte s’entendrà celebrat i GISELA IZARD PALLEJÀ confirmar aquesta contractació per correu electrònic en un termini màxim de les 24 hores següents. Per a això es remetrà un correu electrònic al client confirmant la compra 24h després de executada la mateixa.

7. Serveis d’atenció al client

D’acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris (Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, en tractar de contractes fora d’establiment mercantil), GISELA IZARD PALLEJÀ posa a disposició dels seus clients un mitjà d’informació veraç i econòmic.

Per a qualsevol reclamació o suggeriment els clients poden dirigir-se a:

GISELA IZARD PALLEJÀ mitjançant correu electrònic a gisela@pastelvegano.com o bé, mitjançant un escrit dirigit a GISELA IZARD PALLEJÀ C /. Balmes, 67 (08007 Barcelona) acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI